sunshine-energy.gr Sunshine Energy - Ηλιοθερμικ? - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα |

sunshine-energy.gr
Title: Sunshine Energy - Ηλιοθερμικ? - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα |
Keywords: μελ?τη και εγκατ?σταση φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των,φωτοβολτα?κ? συστ?ματα Σ?ρρε?,ηλιοθερμικ? συστ?ματα Θεσσαλον?κη,μελ?τε? εγκατ?σταση? ΦΒ συστημμ?των
Description: Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα και Ανανε?σιμε? Πηγ?? Εν?ργεια?. Αποκλειστικ?? αντιπρ?σωπο? τη? “WIOSUN” για την προμ?θεια Φωτοβολτα?κο? Εξοπλισμο? και Εγκατ?σταση Μον?δων Παραγωγ?? Ηλεκτρικ?? Εν?ργεια? στην Ελλ?δα.
sunshine-energy.gr is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sunshine-energy.gr has 43% seo score.

sunshine-energy.gr Information

Website / Domain: sunshine-energy.gr
Website IP Address: 176.9.118.91
Domain DNS Server: ns2.onenode.gr,ns1.onenode.gr

sunshine-energy.gr Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sunshine-energy.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

sunshine-energy.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control public, max-age=600
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 10 Aug 2016 12:09:19 GMT
Server Apache/2.2.15

sunshine-energy.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
μελ?τη και εγκατ?σταση φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των 0 0.00%
φωτοβολτα?κ? συστ?ματα Σ?ρρε? 0 0.00%
ηλιοθερμικ? συστ?ματα Θεσσαλον?κη 0 0.00%
μελ?τε? εγκατ?σταση? ΦΒ συστημμ?των 0 0.00%

sunshine-energy.gr Traffic Sources Chart

sunshine-energy.gr Similar Website

Domain Site Title
noblechiropractic.com.au Sunshine Coast Chiropractors & Energy Clearing - Noble Health Chriopractic
sunshineplussolar.com Long Island Solar Energy - Solar Panels - Sunshine Plus Solar
superiorenergysolutions.com.au Solar Energy for Home | Solar Power Systems in Brisbane, Sunshine Coast
superiorsolarsolutions.com.au Solar Energy for Home | Solar Power Systems in Brisbane, Sunshine Coast
sunshineenergyllc.com Sunshine Energy LLC -- Monmouth County New Jersey's Premier Solar Installer!
sunshineopto.net Sunshine Opto-electronics Enterprise Co.,Ltd | ENERGY SAVING PRODUCTS
chiropractorssunshinecoast.com.au Sunshine Coast Chiropractors & Energy Clearing - Noble Health Chriopractic
aquatichomes.com.au Aquatic Homes | Sunshine Coast Builders, Energy Efficient, Custom-Designed Homes
pilatesstudiosunshinecoast.com Pilates Studio Sunshine Coast | Energy Pilates – Servicing Cooroy to Coolum
qcsolar.com.au Solar Energy Business Brisbane, Sunshine & Gold Coast

sunshine-energy.gr Alexa Rank History Chart

sunshine-energy.gr aleax

sunshine-energy.gr Html To Plain Text

Sunshine Energy - Ηλιοθερμικ? - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα | Αναζ?τηση στον ιστοτ?πο: Εταιρεια Προιοντα Υπηρεσιε? Εργα Τιμοκαταλογο? Νεα Επικοινωνια Προ??ντα Φωτοβολτα?κ? Πλα?σια - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα Μετατροπε?? (INVERTER) Συστ?ματα Στ?ριξη? Φωτοβολτα?κ?ν Πλαισ?ων Wiosun Προσφορ? Φωτοβολτα?κ? Στ?γη 10 kWp με 19.900 € Mailing list 14 Φεβ 2011 - 17:53 Mailing list Αφ?στε το e-mail σα? για να ε?στε εν?μεροι για τα ν?α και τι? προσφορ?? μα? E-mail: * Ψηφοφορ?α Πε?τε μα? την γν?μη σα? για την ν?α μα? ιστοσελ?δα: Π?λυ Καλ? Καλ? Μ?τρια Κακ? Πολ? Κακ? Ε?σοδο? ?νομα χρ?στη: * Συνθηματικ?: * Ξ?χασα το συνθηματικ? μου Sunshine Energy - Ηλιοθερμικ? - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα Η “SUNSHINE ENERGY” ε?ναι μια ν?α και σ?γχρονη εταιρε?α η οπο?α δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο των Φωτοβολτα?κ?ν Συστημ?των και των Ανανε?σιμων Πηγ?ν Εν?ργεια? και αποτελε? τον αποκλειστικ? αντιπρ?σωπο τη? Γερμανικ?? κατασκευ?στρια? εταιρε?α? φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των “WIOSUN” για την προμ?θεια Φωτοβολτα?κο? Εξοπλισμο? & Εγκατ?σταση Μον?δων Παραγωγ?? Ηλεκτρικ?? Εν?ργεια? στην Ελλ?δα. Το ευρ? ανθρ?πινο δυναμικ? τη? “SUNSHINE ENERGY” νομικ?, τοπογραφικ?, μηχανολογικ? και ηλεκτρολογικ? τμ?μα τ?σο στην Γερμαν?α ?σο και στην Ελλ?δα ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει ?μεση και ποιοτικ? εξυπηρ?τηση σε κ?θε σα? αν?γκη με ?μφαση στι? τεχνολογ?ε? αιχμ?? ?σον αφορ? τα φωτοβολτα?κ? συστ?ματα. Η “WIOSUN” εδρε?ει στην Γερμαν?α και χαρακτηρ?ζεται παγκοσμ?ω? απ? την αξιοπιστ?α και ποικιλ?α των προ??ντων τη?. Οι τερ?στιε? προσπ?θει?? τη? στον τομ?α ?ρευνα? των Φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των ε?χαν ω? αποτ?λεσμα το 2008 την κατ?κτηση του βραβε?ου “Bundespreis” (Ομοσπονδιακ? Εθνικ? Γερμανικ? Βραβε?ο Καινοτομ?α? 2008 απ? το Υπουργε?ο Οικονομ?α? & Τεχνολογ?α?) δι?τι κατ?φερε να συνδυ?σει τα οφ?λη του ηλιακο? θερμοσ?φωνα και του Φ/Β συστ?ματο? με τη παραγωγ? του μοναδικο? προ??ντο? παγκοσμ?ω? με το ?νομα “PV-Therm”. Η “SUNSHINE ENERGY" ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? λ?σει? στην εγκατ?σταση φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν σε οικιακ?? στ?γε? και ταρ?τσε?, σε βιομηχανικ? κτ?ρια και σε γ?πεδα ξεκιν?ντα? απ? το στ?διο τη? αδειοδ?τηση? και χρηματοδ?τηση? ?ω? και τη φ?ση τη? υλοπο?ηση? του φωτοβολτα?κο? σταθμο? και σ?νδεσ?? του με το δ?κτυο τη? ΔΕΗ. Χ?ρη στην πολ?χρονη εμπειρ?α τ?σο τη? εταιρε?α? μα? ?σο και των συνεργατ?ν μα? ε?μαστε σε θ?ση να σα? εγγυηθο?με την απ?δοση τη? επ?νδυσ? σα? στηριζ?μενοι στι? υπ?ρχουσε? αποδ?σει? των φωτοβολτα?κ?ν π?ρκων που εγκαταστ?σαμε με επιτυχ?α. Στ?χο? μα? ε?ναι η παροχ? υπηρεσι?ν υψηλ?? ποι?τητα? η οπο?α διασφαλ?ζεται απ? την κατ?λληλη κατ? περ?πτωση επιλογ? του φωτοβολτα?κο? εξοπλισμο? (πλα?σια, μετατροπε??, σταθερ?? και κινο?μενε? β?σει? στ?ριξη? για τα φωτοβολτα?κ? συστ?ματα) ?σο και απ? την ορθ? διαστασιολ?γηση και ηλεκτρολογικ? εγκατ?σταση τη? φωτοβολτα?κ?? μον?δα?. Σκοπ?? τη? χρ?ση? των Φωτοβολτα?κ?ν Συστημ?των αλλ? και γενικ?τερα των Ανανε?σιμων Πηγ?ν Εν?ργεια? ε?ναι η με?ωση των εκπομπ?ν του διοξειδ?ου του ?νθρακα που παρ?γετε απ? την παραδοσιακ? κα?σιμη ?λη για την παραγωγ? ηλεκτρισμο? ?πω? το κ?ρβουνο και το πετρ?λαιο. O πληθυσμ?? του πλαν?τη καλ?πτει σ?μερα τι? ενεργειακ?? του αν?γκε? κατ? 90% με ?νθρακα, πετρ?λαιο, φυσικ? α?ριο ? πυρηνικ? εν?ργεια. Ωστ?σο οι ενεργειακ?? αν?γκε? αυξ?νονται συνεχ?? εν? τα ενεργειακ? αποθ?ματα υπολογ?ζεται ?τι θα επαρκ?σουν μ?νο για τα επ?μενο 40 χρ?νια. Το μ?λλον αν?κει στι? ανανε?σιμε? πηγ?? εν?ργεια?. O ?λιο? μα? ε?ναι μ?α τερ?στια και ανεξ?ντλητη πηγ? εν?ργεια?. Ακτινοβολε? κ?θε δευτερ?λεπτο περ?που 50 δισεκατομμ?ρια κιλοβατ?ρε? εν?ργεια? π?νω στη γη. Αυτ? αντιστοιχε? σε απ?δοση ισχ?ο? 150 εκατομμυρ?ων μεγ?λων πυρηνικ?ν εργοστασ?ων. Μ?νο 0,05% αυτ?? τη? ηλιακ?? εν?ργεια? θα επαρκο?σε για να καλ?ψει τι? ενεργειακ?? αν?γκε? ?λου του πλαν?τη. Δ?ο τεχνολογ?ε? εκμεταλλε?ονται ?μεσα την εν?ργεια του ?λιου: η ηλιοθερμ?α και τα φωτοβολτα?κ?. Χ?ρη στου? Ν?μου? που τ?θηκαν γιο τι? ΑΠΕ δ?δεται πλ?ον η δυνατ?τητα να εξελιχθε? η Φωτοβολτα?κ? τεχνολογ?α σε ισχυρ? κινητ?ρια δ?ναμη τη? οικονομ?α? και σε μεγ?λο εξαγωγικ? αγαθ?. Κλειδι? επιτυχ?α? για την αν?πτυξη τη? παγκ?σμια? αγορ?? φωτοβολτα?κ?ν αποτελο?ν ?να αξι?πιστο πολιτικ? πλα?σιο, ο περιορισμ?? των γραφειοκρατικ?ν εμποδ?ων και κατ?λληλοι μηχανισμο? χρηματοδ?τηση?. ?λα τα παραπ?νω συνθ?τουν του? κ?τωθι λ?γου? για την αν?πτυξη των Φωτοβολτα?κ?ν Συστημ?των ω? κ?ριο φορ?α παραγωγ?? ηλεκτρικ?? εν?ργεια? : Ε?ναι ?να σχεδ?ν ανεξ?ντλητο δυναμικ?. Μπορε? να ενσωματωθε?, να αποθηκευτε? και να ελεγχθε?. Συνδυ?ζεται και με ?λλε? ανανε?σιμε? πηγ?? εν?ργεια?. Προσφ?ρει υπολογ?σιμη ασφ?λεια τροφοδοσ?α?. Βρ?σκει με την δομοστοιχε?ωσ? τη? παντο? εφαρμογ?, λειτουργε? αποκεντρωμ?να και ε?ναι ε?κολη στη χρ?ση. Χρησιμοποιε?ται σε ?λε? τη? ηπε?ρου? τη? γη?. Εξασφαλ?ζει ανεξαρτησ?α απ? περιοχ?? κρ?ση?. Αναπτ?σσει την ?παιθρο και περιοχ?? με φτωχ?? υποδομ??. Ε?ναι ο ισχυρ?τερο? σε αν?πτυξη και βιωσιμ?τητα κλ?δο? τη? οικονομ?α?. Ενισχ?ει του? μικρομεσα?ου? και τι? βιοτεχν?ε?. Ε?ναι απαρα?τητη για τη δραστικ? προστασ?α του κλ?ματο?. Η “SUNSHINE ENERGY” κατανο?ντα? τι? ?λο και αυξαν?μενε? αν?γκε? τη? ανθρωπ?τητα? για ηλεκτρικ? εν?ργεια, υποστηρ?ζει την παραγωγ? αυτ?? με σεβασμ? προ? το περιβ?λλον διαμ?σου των Ανανε?σιμων Πηγ?ν Εν?ργεια?. Ιδια?τερ? μα? μ?λημα ε?ναι να κατορθ?σουμε να παραδ?σουμε στι? επ?μενε? γενε?? ?να καθαρ? περιβ?λλον βασιζ?μενοι στην ποι?τητα των ?ργων μα?. Προ??ντα Φωτοβολτα?κ? Πλα?σια - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα Με τον γενικ? ?ρο φωτοβολτα?κ? συστ?ματα χαρακτηρ?ζονται οι βιομηχανικ?? διατ?ξει? που ?χουν την δυνατ?τητα μετατροπ?? τη? ηλιακ?? εν?ργεια? σε ηλεκτρικ?. Στην ουσ?α πρ?κειται για ηλεκτρογενν?τριε? που συγκροτο?νται απ? πολλ? φωτοβολτα?κ? στοιχε?α σε επ?πεδη δι?ταξη που ?χουν ω? β?ση λειτουργ?α? το φωτοβολτα?κ? φαιν?μενο σ?μφωνα με το οπο?ο μ?ρο? τη? προσπ?πτουσα? ηλιακ?? ακτινοβολ?α? μετατρ?πεται απ? ηλιακ? εν?ργεια σε ηλεκτρικ?. Τα Φωτοβολτα?κ? Πλα?σια αν?λογα με το υλικ? κατασκευ?? των κυψελ?ν του? διακρ?νονται στα Κρυσταλλικο? Πυριτ?ου (Μονοκρυσταλλικα ? Πολυκρυσταλλικ? Φωτοβολτα?κ?), στα Λεπτ?ν Μεμβραν?ν (Φωτοβολτα?κ? Αμ?ρφου Πυριτ?ου και Χαλκοπυριτ?ν CIS/CIGS) και στα Υβριδικ?. Δε?τε Περισσ?τερα >> Μετατροπε?? (INVERTER) Ο αναστροφ?α? (επ?ση? μετατροπ?α? ? αντιστροφ?α?) (inverter) ε?ναι ?να ηλεκτρονικ? κ?κλωμα που μετατρ?πει τη συνεχ? τ?ση σε εναλλασσ?μενη. Διακρ?νονται στου? μονοφασικο?? και στου? τριφασικο?? μετατροπε??. Δε?τε Περισσ?τερα >> Συστ?ματα Στ?ριξη? Φωτοβολτα?κ?ν Πλαισ?ων Οι απαιτ?σει? εν?? συστ?ματο? παραγωγ?? ηλεκτρικ?? εν?ργεια?, απ? Φωτοβολτα?κ? Στοιχε?α, μα? καθορ?ζει τον τρ?πο τοποθ?τηση? και στ?ριξη? των φωτοβολτα?κ?ν πλαισ?ων. Οι κ?ριοι τρ?ποι στ?ριξη? των Φωτοβολτα?κ?ν Πλαισ?ων ποικ?λουν αν?λογα με την ενεργειακ? απολαβ?. Διακρ?νονται σε Σταθερ? Συστ?ματα Στ?ριξη? Φωτοβολτα?κ?ν Πλαισ?ων ε?τε με σταθερ? γων?α κλ?ση? του συλλ?κτη ε?τε με εποχιακ? ρυθμιζ?μενη κλ?ση και σε κινο?μενα Συστ?ματα Στ?ριξη? Φωτοβολτα?κ?ν Πλαισ?ων (συνεχο?? ημερ?σια? παρακολο?θηση? ηλιοτρ?πιο – tracker system) τα οπο?α με τη σειρ? του? κατηγοροποιο?νται στα μονοαξονικ? και διαξονικ? συστ?ματα στ?ριξη? . Δε?τε Περισσ?τερα >> SUNSHINE ENERGY- Ηλιοθερμικ? - Φωτοβολτα?κ? Συστ?ματα ? 2011 Powered by dat.net Εταιρεια Προιοντα Υπηρεσιε? Εργα Τιμοκαταλογο? Νεα Επικοινωνια

sunshine-energy.gr Whois

Domain Name: SUNSHINE-ENERGY.GR